ข้อมูลสารสนเทศภายในพื้นที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

นายบัลลังก์ บินลอย
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

13 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13 นาฬิกา 10 นาที
 
 

พื้นที่ปฏิบัติการเพื่อทวงคืน
ผืนป่าอนุรักษ์

(Area Of Operation)

การตรวจสอบพื้นที่
ปลูกไม้ยางพารา

 
 
 
 
เป้าหมาย
ผลการดำเนินการตรวจสอบ
พื้นที่บุกรุก 48,009ไร่
พื้นที่อื่น ทุ่งหญ้า แปลงปลูกป่า
รอการตรวจสอบ
ทวงคืนได้
รอทวงคืน
140,489
13,596
34,413
71,342
21,138

ตารางข้อมูลแสดงรายละเอียดพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง (เขาหัวโล้น)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)