นายประยูร ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า
 
 
สถานีควบคุมไฟป่าลานสาง -ต้นกระบากใหญ่
สถานีควบคุมไฟป่าขุนพะวอ -น้ำตกพาเจริญ
สถานีควบคุมไฟป่าอุ้มผาง
สถานีควบคุมไฟป่าแม่เมย
สถานีควบคุมไฟป่าเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
สถานีควบคุมไฟป่าศรีสัชนาลัย
สถานีควบคุมไฟป่าถ้ำเจ้าราม
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตื่น (facebook)
 
Hotspot
VDO
- การตรวจสอบภาคพื้นดิน...
- สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า...
- ข่าว7 สี หน่วยควบคุมไฟป่า...
กรมอุทยานแห่งชาติฯ
ออมทรัพย์ป่าไม้
ระบบสารบัญ
ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
 
 
สาเหตุที่เกิดไฟป่า
ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานฯ
กรมควบคุมมลพิษ
Gistda
 
 
 
 
tumblr counter
 
 
4 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14 นาฬิกา 12 นาที
เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงาน ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานควบคุมไฟป่า
เรื่อง ยุทธศาสตร์ มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๘
เรื่อง ยุทธศาสตร์ มาตราการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๗
เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำ
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าและหน่วยงานภาคสนาม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าร่วมกับสถานี
ควบคุมไฟป่าขุนพระวอ – น้ำตกพาเจริญ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)
หัวหน้าฝ่ายดับเพลิงประเทศเมียนมาร์
และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๑๔...
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าร่วมกับสถานี
ควบคุมไฟป่าแม่เมย สำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) โดยหน่วยส่งเสริมควบคุม
ไฟป่าแม่ระมาด-ท่าสองยาง และกองร้อย
ทหารพรานที่ ๓๕๐๖ ร่วมกันจัดกิจกรรม...
เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
และสถานีควบคุมไฟป่าลานสาง-ต้นกระบากใหญ่
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
และผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
นำเจ้าหน้าเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม
กลยุทธ์ทางทหาร ในการวางแผนและการปฎิบัติงาน
ในพื้นที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สบอ.๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าฯ ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน
( After Action Review : AAR )...

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 351 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th


..