การให้บริการด้านแผนที่ ลงโปรแกรม Arc Gis
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐ ครั้ง