หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการปฎิบัติงานภาคสนาม
รุ่นที่ ๑ - ๒ ระยะเวลา ๖ - ๑๐ และ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕ (ตาก) จังหวัดตาก