ร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิสารสนเทศ
ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖