เอกสารประกอบการจัดทำคำขอ
กพร. บรรยาย  9  กันยายน 53
ประชุมคำรับรอง ปี 54