งานงบประมาณการเงิน   และบัญชี
   งานพัสดุ อาคาร สถานที่   และยานพาหนะ
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
    โครงสร้างฝ่ายแผนงาน
    ภาระหน้าที่
    บุคลากร
    ยุทธศาสตร์/แผนแม่บท
    รายงานประจำปี
    คำรับรอง
   คำของบประมาณประจำปี
    รายงานต่างๆ
    การจัดการความรู้(km)
    PMQA
    เอกสารเผยแพร่
    รายงานติดตามประเมินผล
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
Friday, 25 May, 2012 15:32
 

  ๑.. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวิจิตร โกเฮง
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ