dd
erfer
 

นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ7 มกราคม 2564
เวลา 10 นาฬิกา 20
นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย
สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาการเปิดหรือปิดอุทยานแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร..
.
นายสว่าง สิทธิชยาพรกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช ศาลหลักเมืองตาก (เก่า)
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓...
นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ประธานในพิธี และนำข้าราชการประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ
หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน...
นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร
ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ท้องที่บ้านห้วยปลาหลด
และบ้านมูเซอใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓..
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
รายงานผลการตรวจติดตามเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว
Test Run ของอุทยานแห่งชาติในสังกัด จำนวน ๘ แห่ง


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th