dd
erfer
 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ19 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10 นาฬิกา 20 นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย

สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 

        
           พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และงานแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ
            เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
           ณ ลานนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทาน
และการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ
พื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จากนั้นอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ
ได้มอบนโยบายให้ หน.อุทยานแห่งชาติ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวย
การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติ ครม.
โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
นายบุญช่วย ชุนหกิจ ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ประเทศไทยสู่สากล “Thailand Parks Congress”...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน
ระดับพื้นที่ อช.แม่วะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนายการส่วน
อุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ
นายเสริมยศ สมมั่น ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช.
ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร สบอ.๑๑ (พิษณุโลก)


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th