dd
erfer
 

นายสว่าง สิทริชยาพรกุล
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ19 ตุลาคม 2563
เวลา 15 นาฬิกา 25
นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย
สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
นายสว่าง สิทริชยาพรกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารช
ศาลหลักเมืองสิมหาราช ศาลหลักเมืองตาก (เก่า)
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓...
นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ประธานในพิธี และนำข้าราชการประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ
หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน...
นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎร
ในเขตอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ท้องที่บ้านห้วยปลาหลด
และบ้านมูเซอใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓..
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
รายงานผลการตรวจติดตามเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว
Test Run ของอุทยานแห่งชาติในสังกัด จำนวน ๘ แห่ง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) นำโดย นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช. และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
และเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Confernce
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
(ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
(ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ
หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th