dd
erfer
 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ5 สิงหาคม 2562
เวลา 9 นาฬิกา 37 นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย

สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
oi เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ
oi เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติราชการ ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัด ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
oi เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว (ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์)
ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก
)
oi เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
oi ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการอุทยานแห่งชาติแนวใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
 
 

        
           พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และงานแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ
            เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
           ณ ลานนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดกิจกรรม
โครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะทำงาน
สำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช โดยมีนายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานฯ
พร้อมด้วยนายผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข, ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ
และคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๑..
.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ นายไพศาล สถิตวิบูลย์
ผู้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เป็นประธาน ในพิธีเปิดและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก.
..


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th