dd
erfer
 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ23 มิถุนายน 2563
เวลา 13 นาฬิกา 45
นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย
สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) นำโดย นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช. และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
และเตรียมความพร้อมการเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและพื้นที่อื่นของ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Confernce
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
(ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
แก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
(ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ
หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔ พร้อมด้วย ผอ.สอช.
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ในสังกัด สบอ. ๑๔ (ตาก)
ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
สถานที่จำหน่ายสินค้าในตลาดมูเซอ (เก่า)
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดตาก
โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบิติงาน
ด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคสนามฯที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน โครงการ “ตลาดรักษ์ป่า”
เพื่อพิจารณาการจัดการตลาดมูเซอเก่า โดยมี
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th