dd
erfer
 
 


ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) พร้อมข้าราชการ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) พร้อมคณะ
เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
ณ  ท่าอากาศยานแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่วนอุทยานแก่งห้วยตาก  พัฒนาบริเวณสำนักงานส่วนอุทยานแห่งชาติ 
วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  (ตาก)
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยาน
ร่วมกิจกรรมการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
เมื่อวันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ณ  สวนสาธารณะป่าไม้ริมแม่น้ำปิง 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  (ตาก)
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วม พิธีปล่อยแถวกำลังพลป้องกัน
รักษาป่า ตามแผนสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่
วิกฤตป่าไม้  และแผนเฉพาะกิจปฏิบัติการตรวจยึดจัดกุมและเฝ้าระวังพื้นที่ป่าไม้
ที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดในท้องที่ จังหวัดตาก  จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ณ  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่  ตก๕ 
(ห้วยไม้แป้น)  จังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมรองรับกิจกรรมเรดด์พลัส  (สำหรับชุมชน) เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
ณ  วัดเชิงคีรี  ตำบลนาเชิงคีรี  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
ณ  บริเวณสำนักสงฆ์บ้านบ่อไม้หว้า  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
ประชุมและศึกษาดูงานตามมาตรการการจัดทำตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพเพื่อรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  อุทยานแห่งชาติลานสาง  จังหวัดตาก
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วม โครงการปลูกป่าประชาอาสา ๘๐๐ ล้านกล้า
๘๐ พรรษามหาราชินี เนื่องในวันสิ่งเเวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๕๖
ณ สำนักบริหารพิ้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาตตรวจสถานที่ก่อสร้างเตาเผาขยะ  
วันที่ ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
การติดตามผลการปฏิบัติงานของวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
เป็นการต่อเนื่องตามมติที่ประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่องการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน  
วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล  “รวมใจป่าไม้ภาคเหนือตอนล่าง”  ชิงถ้วยเกียรติยศ
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  สนามกอล์ฟดงภูเกิด  จังหวัดพิษณุโลก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ เปิดพิธีอบรมหลักสูตร
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม รุ่นที่  ๑  
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๕  (ตาก) จังหวัดตาก
๔ เมษายน ๒๕๕๖ แก้ไขปัญหาตลาดดอยมูเซอ ณ. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
เปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖
ณอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ จังหวัดนครสวรรค์
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายเยาวชนต้นน้ำ”
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ ร่วมต้อนรับ
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการ
เขื่อนทดน้ำโกกโก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ เขื่อนทดน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  รอบที่  ๑ นายไพศาล  สถิตวิบูรณ์
วันที่  ๒๖ - ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  ท้องที่  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  (ตาก)
กิจกรรมโครงการรณรงค์  “ไม่เผาป่า  รักษาธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์” 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  (ตาก)
เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งสิน  ๒๐๐  คนในวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖ 
ณ  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  ๗๐๐  ปี  จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการดำเนินงานโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  ศาลาประชาคม 
ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย  อ.  บ้านด่านลานหอย  จ.  สุโขทัย
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ไม่เผาป่า  รักษาธรรมชาติ  อากาศบริสุทธิ์
วันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก
กิจกรรมโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันภาครัฐและเอกชน
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ จัดงานสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ คาวบอยไนท์
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติประธานในการเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
และเข้าเยี่ยมชม  ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ 
เมื่อวันที่  ๑  มกราคม ๒๕๕๖ 

วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕ วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕
ณ  บริเวณร้านนิทรรศการ  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ และงานกาชาดจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

วันที่  ๒๘ - ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  นายธนโรจน์ โพธิสาโร 
ผู้อำนวยการสำบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  (ตาก) 
ติดตามผลการจัดเก็บเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
ณ  อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย  อุทยานแห่งชาติรามคำแหง 
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  อุทยานแห่งชาติลานสาง 

วันที่  ๒๐ - ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕  การดำเนินโครงการ  รวมพลมหัศจรรย์ 
ไม้กลายเป็นหิน  เมืองสี่มหาราช ณ  วนอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน  จังหวัดตาก

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติลานสาง
วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  อุทยานแห่งชาติลานสาง 
อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าเข้าทำลายพืชผลการเกษตรของราษฎร
วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

เทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง
วันที่  ๖-๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  อุทยานแห่งชาติรามคำแหง  จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พิธีลงนามถวายราชสดุดี
ณ  หอกิตติคุณ  จังหวัดตาก

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250 แฟกซ์ 0-5551-1143 ต่อ 456
email: tak@dnp.go.th