dd
erfer
 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ24 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 15 นาฬิกา 45 นาที

 

 

 

 

565jyujtt565

fg

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี
อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก
อุทยานแห่งชาติของไทย

สถิติรายละเอียดแห่งคดี
ของอุทยานเเห่งชาติและวนอุทยาน
สถิติคดีของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
(จำแนกตามหน่วยปฏิบัติ)

สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สถิติเงินรายได้อุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
 
hh
e
g
xc
nnn
mmm
zz
gg
zsfd
88
 
 
 
 
 
 
 
 
 oi เรื่อง : รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
oi เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ..
oi เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการอุทยานแห่งชาติและบริการนักท่องเที่ยว)
oi เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก ปฏิบัติงานประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 

        
           พิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และงานแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ
            เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
           ณ ลานนันทนาการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

 

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจ
การครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติลานสาง
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ อช.ลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมี
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน
การจัดงานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ ๓๑ ณ อุทยานแห่งชาติ
รามคำแหง และในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วนอุทยานวน.ถ้ำลม-ถ้ำวัง จ.สุโขทัย โดยมี หน.หน่วยงานภาคสนามฯ
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ เป็นประธาน
ในการประชุมการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน.ผอ.สบอ.๑๔ (ตาก) พร้อมด้วย
ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
หน.กลุ่มงานกฎหมาย หน.สถานีควบคุมไฟป่าฯ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.๑๔ (ตาก) ร่วมประชุม
โครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายก้อง อามระดิษฐ์ หน.อช.ลานสาง
และจนท.อช.ลานสาง ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑
(Project and Progress) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อุทยานแห่งชาติลานสาง


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th