dd
 
erfer
 
     
 
e
 
                   ส่วนอุทยานแห่งชาติ  National Park Division สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) มีนายจิรวัฒน์ เย็นกาย 
นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการพิเศษ   ทำหน้าที่  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานมีการแบ่งการบริหารงานภายใน
ส่วนอุทยานแห่งชาติ ดังนี้

 
     
  การบริหารงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย  
     
  1.ฝ่ายบริหารทั่วไป  
                ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป และประสานราชการกับหน่วยงานภายในและภายนอก งานด้านบริหารบุคคล ปฏิบัติงานด้านแผนงาน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ ประสานการดำเนินงานก
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่่ได้รับมอบหมาย
 
     
  2.ฝ่ายจัดการอุทยานแห่งชาติ  
                   ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป และประสานราชการกับหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนการดำเนินการสำราจ จัดตั้ง การขยายเขต
หรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน 
 
     
 

3.ฝ่ายวิชาการ

 
                    ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป และประสานราชการกับหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนา
วิชาการ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน สนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวิภาพ สนับสนุนการนำ
ผลการวิจัย เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ในการบริหารรจัดการพื้นที่ ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
     
  4.ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย  
 

..................ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป และประสานราชการกับหน่วยงานภายในและภายนอก ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการ การสื่อความหมายธรรมชาติการศึกษาธรรมชาติ และระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับสื่อความหมายและการให้บริการใน
อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ควบคุม ติดตามการดำเนินงานและประสานงานเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ มาตรฐานความปลอดภัย
การปฐมพยาบาลและการกู้ภัย ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน

 
 
iuo
 
     
 
ลำดับที่
หน่วยงาน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
TOR

บุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน

รวม
1
ส่วนอุทยานแห่งชาติ
4
3
2
5
14
2
อุทยานแห่งชาติลานสาง
2
7
40
26
11
86
3
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
2
3
59
19
6
89
4
อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
1
37
15
7
60
5
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
2
2
12
12
4
72
6
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
2
1
21
43
8
75
7
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
2
13
68
9
5
97
8
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
2
7
69
25
14
117
9
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
1
1
6
8
10
วนอุทยานแก่งห้วยตาก
1
1
5
7
11
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
1
2
2
5
12
วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก
1
4
5
13
วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ
1
1
6
8
14
วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ
1
4
5
15
วนอุทยานถ้ำลม - ถ้ำวัง
1
1
1
3
7
13
รวม
22
38
310
212
77
659
.....หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

มีอุทยานแห่งชาติ จำนวน  7  อุทยานแห่งชาติ
มีวนอุทยาน     จำนวน  7  วนอุทยาน

          
                     

 

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250 แฟกซ์ 0-5551-1143 ต่อ 456
email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th