dd
erfer
 นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ประเทศไทยสู่สากล “Thailand Parks Congress”...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน
ระดับพื้นที่ อช.แม่วะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนายการส่วน
อุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ
นายเสริมยศ สมมั่น ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ได้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรม
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
ณ อาคารค่ายเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำและบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ขนาด 3 ครอบครัว ของ อช.รามคำแหง
ที่ก่อสร้างล่าช้า พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง)
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
..
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดกิจกรรม
โครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะทำงาน
สำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช โดยมีนายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานฯ
พร้อมด้วยนายผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข, ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ
และคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๑..
.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ นายไพศาล สถิตวิบูลย์
ผู้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เป็นประธาน ในพิธีเปิดและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก.
..
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายก้อง อามระดิษฐ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสาง
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี..
.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมกิจกรรม
CSR โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ..
.
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ ตรวจเยี่ยมบริเวณ จัดนิทรรศการ
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒...

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน
อุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วน
อนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ...
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)..
.
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑๔
เป็นประธานในการติดตามผลการประชุมวิเคราะห์วางแผนลาดตระเวน
ของพื้นที่ภายในกลุ่มป่าแม่ปิง – อมก๋อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ณ ศูนย์ SMART Patrol โดยมี ผอ.สุนทร ฉายวัฒนะ หัวหน้าทีม
คณะติดตามผลที่ ๑ พร้อมคณะติดตามอีก ๗ คน เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นทื่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมประชุม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายบัลลังก์ บินลอย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการ
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอาคารด่านพรมแดนแม่สอด ๒ (ฝั่งไทย)
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
นายประยูร ศรีสุวรรณ ได้รับมอบหมายจาก
ผอ.สบอ.๑๔ ให้เข้าร่วมประชุม รับฟัง ชี้แจง
ในกรณีที่ พล.ท.ศุภโชค ธวัชพีระชัย
ได้มาติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
โดยมีนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช. ผู้แทน ผอ.สบอ.๑๔ เป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการติดตามการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยการประมวลผลข้อมูลจาก
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒...

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รอยล จิตรดอน ที่ปรึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เยี่ยมพื้นที่แปลงเกษตรและการปลูกผักตามแนวร่องน้ำ
บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์ ปลูกต้นไม้บริเวณอ่องแล่ง...

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงตัวชี้วัด ๒.๑.๑
การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ (Smart Patrol)
พร้อมมอบแผนที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลง
ฉบับลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
แสดงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ของ สบอ.๑๔ (ตาก)...

 

นายธวัชชัย ศักดิ์ประศาสน์ หน.อุทยานฯ พร้อมจนท.
ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก ให้การต้อนรับ
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔ (ตาก)
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานฯ

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ สบอ.๑๔ เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า Run For Rangers
ลานสางมินิมาราธอน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
ร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์ ๙ รูป เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ วัดอัมพวัน ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ๑๔ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสบอ.๑๔ (ตาก) เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
(SMART PATROL SYSTEM) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒โดย นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้ามาอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้

หน.สถานีฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และจนท.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก สถานีฯ ลานสาง-ต้นกระบากใหญ่
และอช.ลานสาง เป็นวิทยากรกระบวนการและร่วมวางแผนปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ทบทวนการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคการดับไฟป่า ให้กับสมาชิกเครือข่ายท้องที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๑๐๐ คน (จาก ๓ ตำบล คือ ต.แม่ท้อ,ต.นาโบชน์,ต.หนองบัวใต้)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานฯ เป็นประธาน
นายก้อง อามระดิษฐ์ หน.อช.ลานสางและจนท.อช.ลานสาง
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
(รสทป.) จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสบอ.๑๔ (ตาก) ณ ค่ายเยาวชนอุทยานแห่งชาติลานสาง
อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นประธาน
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ. ๑๔ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
และหน.อช.แห่งชาติลานสาง มอบบ้านแก่ผู้พิทักษ์ป่าตาม โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน “ซ่อมแซมบ้านพักให้ผู้พิทักษ์ป่า”
ให้กับพนักงานในสังกัดอุทยานแห่งชาติลานสาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ หน.อช.ตากสินมหาราช
หน.อช.รามคำแหง รับมอบทรัพย์สินใช้ในการปฏิบัติงาน
จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 HD)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสบอ. ๑๔ (ตาก)
ท่านอธิบดีฯ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการ พี่ช่วยน้อง/เพื่อนช่วยเพื่อน
ซ่อมแซมบ้านพักผู้พิทักษ์ป่า ตามนโยบาย ท่าน รมว.ทส พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
โดยการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม ให้กับนายธเรศ เชียงราย พนักงานราชการ
พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำอช.ขุนพะวอ บริเวณบ้านตือลือ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
จากนั้น คณะท่านอธิบดี ได้ตรวจเยี่ยมอช.ขุนพะวอ ให้โอวาทพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ
พนักงานพิทักษ์ป่า และ มอบเงินช่วยเหลือ..
.
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก
...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ในสังกัด
สบอ.๑๔ (ตาก) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก”
หัวหน้าอุทยานฯพร้อมเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ คณะนายสุรพจน์ กาณจนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เข้าตรวจเยี่ยมอุทยานฯ และใช้เฮลิคอปเตอร์
บินสำรวจพื้นที่ อช.ศรีสัชนาลัย
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ อช.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)
และตรวจพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
(เตรียมการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสำรวจของกลางประเภทไม้
จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง
...
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นประธานในการประชุม ติดตาม แก้ไข ปรับแก้ข้อมูลและยืนยันข้อมูล
ผลการดำเนินงานจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ
...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ หัวหน้าส่วนฯ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมการประชุม
การพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย
และพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...
นายสุรพจน์ กาญจสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ หัวหน้าส่วนฯ เช้าตรวจเยี่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย พร้อมรับฟังบรรยายแนะนำ อุทยานฯ
และสรุปงานด้านต่างๆของอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยหัวหน้าอุทยานฯ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และให้อาหารปลา
เดินชมสถานที่ภายในอุทยานฯและน้ำตกตาดเดือน
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธาน ในการประชุมหารือการดำเนินการบังคับ
คดีจำนวน ๑๓ ราย (ตลาดมูเซอเก่า)
ในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช โดยมี นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวกมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ"
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ณ บริเวณห้องประชุมอเนกประสงค์
อุทยานแห่งชาติลานสาง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันจัดงานเลี้ยงอำลา นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)...
นายแสงนำ ผจงวิริยากร หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ
สำนักอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการ
ตามกรอบกิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน และแบบฟอร์ม (ACF) ปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติลานสาง
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา และร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราทำดีเพื่อสังคม ปลูกคนไปสร้างป่า
ด้วยศาสตร์พระราชา"เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ "ปลูกคนไปสร้างป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" ร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ "
สร้างพื้นที่การเกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งพาตนเองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม"
และตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมพิธี
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน ในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการดูนก สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก โดยมี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) และคณะ เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจติดตาม
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทถ้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน
ในการประชุม การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ จ.พิษณุโลก โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมประชุม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) อุทยานแห่งชาติลานสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อช.ลานสาง
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สบอ.๑๔ (ตาก) พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจติดตามการประเมินคุณภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประเภทถ้ำ เดินทางตรวจเยี่ยม
วน.ถ้ำลม-ถ้ำวัง อช.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และร่วมพิธีมอบบ้าน
ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการช่วยเหลือบ้านผู้พิทักษ์ป่า
พร้อมมอบเงินทุนช่วยเหลือในโครงการ
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช.สบอ.๑๔
และคณะ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
และมอบบ้านแก่ผู้พิทักษ์ป่าตาม โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน
“ซ่อมแซมบ้านพักให้ผู้พิทักษ์ป่า” ให้กับพนักงานในสังกัด
อช.รามคำแหง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายวีระ กอแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เมย
ให้การต้อนรับ นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่
โดยให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสรุศักดิ์ คำปาแก้ว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ให้การต้อนรับ นายณรงค์ มหรรณพ
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ คณะตรวจราชการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ร่วมรับมอบการ ส่งคืนพื้นที่ ตั้งสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗
สถานีจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติ
และอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแก่ นายปราโมทย์ ราตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เนื่องด้วยมีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไปปฏิบัติราชการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดร.จตุรเทพ โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
พร้อมคณะผู้ติดตาม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ตามบักทึก
ข้อตกลง ในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งชาติ และการนำเข้าข้อมูลในระบบ AO บนหน้าเว็บไซด์
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติในสังกัดท้องที่จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ให้การต้อนรับและให้การแนะนำการปฎิบัติงาน ที่สำคัญ ตามนโยบายของอธิบดีกรมอุทยานฯ
กับข้าราชการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฎิบัติงาน ที่การสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเล็ก หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมเจ้าหน้า ที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.๑๔ (ตาก) ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฎิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.๑๔ (ตาก)เหตุฉุกเฉิน โทร ๐๕๕-๕๑๓๙๘๑
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับการบรรยายสรุปงาน
ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) รับการตรวจเยี่ยม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ร่วมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๑ "ประชารัฐ ร่วมใจ สู้ไฟป่า" 
โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเปิดงาน
เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างห้างแมคโคร (แม่สอด) จ.ตาก

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
นายจงคล้าย  วรพงศธร  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ  พร้อมคณะ
ได้ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ  
ร่วมฟังบรรยายสรุปภารกิจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
และร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะ ตรวจสอบการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติและจุดสกัด เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ตรวจติดตามงานและการเตรียมความพร้อมให้บริการในฤดูกาลท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
และวนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง จังหวัดสุโขทัย
และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นปันใจให้น้อง ครั้งที่ ๑”
ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดและลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กับ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด
เข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมมิลาเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การสำรวจจัดทำข้อมูลแปลงในเขตป่าอนุรักษ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ  ศาลาร่วมใจ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมโครงการประชารัฐ
ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก
(World Ranger Day) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำพระราม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม จังหวัดสุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายนพรัตน์ แก้วโมรา
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน
และเจ้าหน้าที่ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด และคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC)
และเครือข่าย
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าวนอุทยานในสังกัด
เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการพื้นที่วนอุทยาน
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้ารับการฝึกอบรม  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  ศูนย์ฝึกอบรมที่ ๒ (เขาใหญ่)  จังหวัดนครนายก

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
ในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการของ นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
ผู้ตรวจราชการกรมฯ และคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือฯ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสาง
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อตรวจประเมินตนเอง
และคณะทำงานตรวจประเมิน อุทยานสีเขียวในระดับพื้นที่
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมติดตาม
การดำเนินการตามกรอบกิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน และแบบฟอร์ม (ACF) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง อ.เมือง จ.ตาก

นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติในสังกัด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน  ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)


นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เนื่องในวันสงกรานต์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมเอนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมกำลังพล และมอบเสบียงแก่กำลังพล ในท้องที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพมหานคร

พบช้างป่า
ณ  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เริ่มปฏิบัติงานเข็นรถวิลแชร์  บริการประชาชนเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระพระบริบาล  และร่วมแจกน้ำดื่ม
ณ  ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  เข้าร่วมพิธีขอคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ณ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติร่วมกัน Big cleaning
ณ  ส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมกิจกรรม การประกาศแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในการต่อต้านการทุจริต (ต่อต้านการทุจริต ทุกภารกิจโปร่งใส) ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนแม่บทและโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตาม ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เป็นประธาน
ในการเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม 
พร้อมเจ้าหน้าที่ของส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ณ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม  พร้อมเจ้าหน้าที่ของส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ณ  ส่วนอุทยานแห่งชาติ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่  ๕  มกราคม ๒๕๖๐
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายประชารัฐฯ โดยมีหน่วยงานรัฐ
หน่วยงานเอกชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน ๖ ฝาย ในบริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติ
โดยมีนายอำเภอคีรีมาศเป็นประธานในพิธี ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายทศพร นุชอนงค์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)
ณ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ต้อนรับ นายฉลอง ของเดิม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ
เดินทางมาประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการพื้นที่
ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙


นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ณ บ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
" รดน้ำดำหัว " ในงานมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ร่วมตรวจสอบต้นไม้ล้มทับบริเวณที่ทำการในส่วนที่ต่อเติม 
เนื่องจากรากของต้นไม้ผุ ได้รับความเสียหายเล็กน้อย ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
 

นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์  พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน   
ณ  อาคารกิตติคุณ  อ.เมือง  จ.ตาก
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๕๙
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมงานวันสถาปนากองพันทหารราบที่  ๑  กรมทหารราบที่ ๑๔  ณ  ค่ายวชิรปราการ  ต.น้ำรึม  อ.เมือง  จ.ตาก
เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙
นายยุทธชัย  ปัทมสนธิ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  (ตาก) นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าตลาดดอยมูเซอ (เก่า) ณ  ตำบลด่านแม่ละเมา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
เมื่อวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร H.A. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่ในเขต วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
วนอุทยานแก่งห้วยตาก และวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข ณ อำเภอบ้านตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศาลาร่วมใจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
นายวิทยา  หงส์เวียงจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๑
ณ  ที่ทำการด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม ๒๕๕๘
 
นายวิทยา  หงส์เวียงจันทร์  ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบที่ ๑
ณ  อุทยานแห่งชาติลานสาง เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เจ้าหน้าที่ของส่วนอุทยานแห่งชาติ  ปลูกต้นไม้ในเขตที่รับผิดชอบ
ณ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๘
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามกรอบกิจกรรม
เกณฑ์มาตรฐาน  และแบบฟอร์ม (ACF)  โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักอุทยานแห่งชาติมาร่วมบรรยาย
เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุม  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  เป็นผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมพิธีปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนมายุครบ  ๘๓  พรรษา
และร่วมประชุมรับฟังและแก้ไขปัญหาราษฎร  โดยมี  พลตรีธนา  จารุวัต  ผู้แทนกองทัพภาคที่  ๓  เป็นประธาน
ณ  อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า  บ.คีรีรักษ์  ต.นาโบสถ์  อ.วังเจ้า
เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามกรอบกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานและแบบฟอร์ม  (ACF) 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร H.A. Slade  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๘
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  กองกำลังนเรศวร  หน่วยงานภาครัฐ  นักเรียนและประชาชน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่  กรณีช้างป่าทำลายพืชไร่ของราษฎรในท้องที่    
ณ  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  ต.สามหมื่น  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๘
เจ้าหน้าที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินได้พัฒนาบริเวณสำนักงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ
ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

นายพิชัย  จันทรทรัพย์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  (ตาก) 
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  กองกำลังนเรศวร  หน่วยงานภาครัฐ  นักเรียนและประชาชน
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสา  ตามโครงการปลูกป่าประชาอาสา  ๘๓  พรรษาถวายมหาราชินี 
ณ  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  จังหวัดตาก
เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘

นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมต้อนรับ  นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่  ๑๔
ณ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  (ตาก) เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ผู้แทนเข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  กองกำลังนเรศวร  หน่วยงานภาครัฐ  นักเรียนและประชาชน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่  กรณีช้างป่าทำลายพืชไร่ของราษฎรในท้องที่    
ณ  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  ต.สามหมื่น  อ.แม่ระมาด  จ.ตาก เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๘
เจ้าหน้าที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหินได้พัฒนาบริเวณสำนักงานของส่วนอุทยานแห่งชาติ
ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
นายพิชัย  จันทรทรัพย์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  (ตาก) 
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  กองกำลังนเรศวร  หน่วยงานภาครัฐ  นักเรียนและประชาชน
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสา  ตามโครงการปลูกป่าประชาอาสา  ๘๓  พรรษาถวายมหาราชินี 
ณ  อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช  จังหวัดตาก
เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘
นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมต้อนรับ  นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่  ๑๔
ณ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  (ตาก) เมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔  มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ผู้แทนเข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
นายเทิดทูน  ทองอิ่น  หัวหน้าวนอุทยานแก่งห้วยตาก  เป็นตัวแทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  ๑๔ (ตาก)
มอบเงินช่วยเหลือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน  ที่ประสบอัคคีภัย  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๗๐๐  บาท 
ให้กับคณะครูและนักเรียน เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
ณ  โรงเรียนบ้านฉลอม  ม.๓  ต.ท้องฟ้า  อ.บ้านตาก  จ.ตาก
โรงเรียนพบพระวิทยาคมได้เข้ามาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
บริเวณน้ำตกพาเจริญและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ
มีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๗๐ คน ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น
.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา อุทยานแห่งชาติลานสาง
ได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  ตามคำสั่งการของผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ได้ดำเนินการขุดลอกบ่อส่งน้ำ
ณ  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะผู้ติดตาม
ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการรักษาความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ณ อุทยานแห่งชาติลานสางและอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ และผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
อำนวยการสนธิกำลังประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติลานสาง,อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ(เตรียมการ), สถานีควบคุมไฟป่าตาก และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก
ร่วมกันค้นหาตัว นายอนุรักษ์ ค้อมทอง (พนักงานจ้างเหมา) ณ ห้วยมะกอก เขตอุทยานแห่งชาติลานสาง
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๕๕ น
.
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช , สถานีควบคุมไฟป่าตาก , สวนป่าแม่ท้อ และหน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอ
ร่วมกันทำแนวกันไฟและกำจัดลดปริมาณเชื้อเพลิง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
กลุ่มโรงเรียนตากตกเกาะตะเภา นำนักเรียนลูกเสือ และยุวกาชาดมาเข้าค่ายพักแรม
โดยมีเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานแก่งห้วยตาก เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก
อุทยานแห่งชาติลานสางและอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ได้ต้อนรับคณะสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ  และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   
ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดงานปีใหม่ ๒๕๕๘  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘ ณ  สวนสาธารณะป่าไม้ชายน้ำปิงตาก
คณะเจ้าหน้าที่ส่วนนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ
ตรวจสอบพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจงานแผ่นดิน
ตรวจการปฏิบัติงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำฯ
ของอุทยานแห่งชาติลานสางและอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ส่วนอุทยานแห่งชาติเข้าร่วมโครงการเพาะกล้าน้อย  ร้อยผืนป่า ๑๒  สิงหา มหามงคล
ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ  อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ  และวัดแม่กุเหนือ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

สัมมนาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  กึ่งศตวรรษการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ระหว่างวันที่  ๕ – ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  นครนายก  ปราจีนบุรี  และสระบุรี

ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เปิดศูนย์ปฎิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)


ผู้อำนวยการส่วนอุทยานร่วมต้อนรับรักษาการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี) ตรวจราชการในท้องที่  จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่  ๑๘ - ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย

รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี)
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔  (ตาก)
ระหว่างวันที่  ๖ - ๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  ท้องที่จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย

           

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701  แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th