dd
erfer
 วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๐ น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร นิทรรศการของโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่น
ไม้หายาก และกล้วยไม้ป่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นผู้ถวายรายงาน พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผอ.ส่วนอุทยานฯ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔...
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และคณะผู้ติดตาม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ...
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมคณะ เข้าเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานจอด
ฮ. เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงดอยมูเซอ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.
รับฟังบรรยายคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติฯ
โดยมี หน.อช.ตากสินฯเป็นผู้บรรยาย ในเวลา ๑๑.๐๐ น. รับฟังบรรยายฯ...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก
ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทาน
และการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ควบคุมไฟป่าของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ
พื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ จากนั้นอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ
ได้มอบนโยบายให้ หน.อุทยานแห่งชาติ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า...
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวย
การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมติ ครม.
โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
นายบุญช่วย ชุนหกิจ ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ประเทศไทยสู่สากล “Thailand Parks Congress”...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน
ระดับพื้นที่ อช.แม่วะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนายการส่วน
อุทยานแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ
นายเสริมยศ สมมั่น ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฯ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช.
ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร สบอ.๑๑ (พิษณุโลก)
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ได้มาเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรม
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
ณ อาคารค่ายเยาวชน ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำและบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ขนาด 3 ครอบครัว ของ อช.รามคำแหง
ที่ก่อสร้างล่าช้า พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช.
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง)
และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
..
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดกิจกรรม
โครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตำบลแม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการตามแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร ในเขตป่าอนุรักษ์
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า วันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมประชุมคณะทำงาน
สำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช โดยมีนายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติเป็นประธานคณะทำงานฯ
พร้อมด้วยนายผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข, ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ
และคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดตากที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๑..
.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ นายไพศาล สถิตวิบูลย์
ผู้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เป็นประธาน ในพิธีเปิดและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก.
..
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายก้อง อามระดิษฐ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสาง
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนาง เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี..
.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมกิจกรรม
CSR โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ..
.
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ ตรวจเยี่ยมบริเวณ จัดนิทรรศการ
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๒...

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วน
อุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการ
พระราชดำริและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วน
อนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ...
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)..
.
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑๔
เป็นประธานในการติดตามผลการประชุมวิเคราะห์วางแผนลาดตระเวน
ของพื้นที่ภายในกลุ่มป่าแม่ปิง – อมก๋อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ณ ศูนย์ SMART Patrol โดยมี ผอ.สุนทร ฉายวัฒนะ หัวหน้าทีม
คณะติดตามผลที่ ๑ พร้อมคณะติดตามอีก ๗ คน เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นทื่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมประชุม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายบัลลังก์ บินลอย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการ
ต้อนรับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมอาคารด่านพรมแดนแม่สอด ๒ (ฝั่งไทย)
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
นายประยูร ศรีสุวรรณ ได้รับมอบหมายจาก
ผอ.สบอ.๑๔ ให้เข้าร่วมประชุม รับฟัง ชี้แจง
ในกรณีที่ พล.ท.ศุภโชค ธวัชพีระชัย
ได้มาติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
โดยมีนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช. ผู้แทน ผอ.สบอ.๑๔ เป็นประธาน
ในการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการติดตามการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยการประมวลผลข้อมูลจาก
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒...

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รอยล จิตรดอน ที่ปรึกษา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เยี่ยมพื้นที่แปลงเกษตรและการปลูกผักตามแนวร่องน้ำ
บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์ ปลูกต้นไม้บริเวณอ่องแล่ง...

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงตัวชี้วัด ๒.๑.๑
การลาดตระเวนครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ (Smart Patrol)
พร้อมมอบแผนที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลง
ฉบับลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
แสดงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ของ สบอ.๑๔ (ตาก)...

 

นายธวัชชัย ศักดิ์ประศาสน์ หน.อุทยานฯ พร้อมจนท.
ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก ให้การต้อนรับ
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔ (ตาก)
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานฯ

นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการ สบอ.๑๔ เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า Run For Rangers
ลานสางมินิมาราธอน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
ร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารพระสงฆ์ ๙ รูป เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
ณ วัดอัมพวัน ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ๑๔ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสบอ.๑๔ (ตาก) เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามมาตรฐานระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
(SMART PATROL SYSTEM) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ และมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒โดย นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้เข้ามาอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้

หน.สถานีฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และจนท.ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าตาก สถานีฯ ลานสาง-ต้นกระบากใหญ่
และอช.ลานสาง เป็นวิทยากรกระบวนการและร่วมวางแผนปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ทบทวนการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคการดับไฟป่า ให้กับสมาชิกเครือข่ายท้องที่อำเภอเมืองตาก จำนวน ๑๐๐ คน (จาก ๓ ตำบล คือ ต.แม่ท้อ,ต.นาโบชน์,ต.หนองบัวใต้)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานฯ เป็นประธาน
นายก้อง อามระดิษฐ์ หน.อช.ลานสางและจนท.อช.ลานสาง
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
(รสทป.) จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสบอ.๑๔ (ตาก) ณ ค่ายเยาวชนอุทยานแห่งชาติลานสาง
อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นประธาน
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ. ๑๔ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
และหน.อช.แห่งชาติลานสาง มอบบ้านแก่ผู้พิทักษ์ป่าตาม โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน “ซ่อมแซมบ้านพักให้ผู้พิทักษ์ป่า”
ให้กับพนักงานในสังกัดอุทยานแห่งชาติลานสาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ หน.อช.ตากสินมหาราช
หน.อช.รามคำแหง รับมอบทรัพย์สินใช้ในการปฏิบัติงาน
จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 HD)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสบอ. ๑๔ (ตาก)
ท่านอธิบดีฯ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการ พี่ช่วยน้อง/เพื่อนช่วยเพื่อน
ซ่อมแซมบ้านพักผู้พิทักษ์ป่า ตามนโยบาย ท่าน รมว.ทส พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
โดยการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิม ให้กับนายธเรศ เชียงราย พนักงานราชการ
พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำอช.ขุนพะวอ บริเวณบ้านตือลือ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
จากนั้น คณะท่านอธิบดี ได้ตรวจเยี่ยมอช.ขุนพะวอ ให้โอวาทพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ
พนักงานพิทักษ์ป่า และ มอบเงินช่วยเหลือ..
.
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก
...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริฯ ในสังกัด
สบอ.๑๔ (ตาก) ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก”
หัวหน้าอุทยานฯพร้อมเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับ คณะนายสุรพจน์ กาณจนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
เข้าตรวจเยี่ยมอุทยานฯ และใช้เฮลิคอปเตอร์
บินสำรวจพื้นที่ อช.ศรีสัชนาลัย
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ อช.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ)
และตรวจพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย
(เตรียมการ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสำรวจของกลางประเภทไม้
จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้มผาง
...
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นประธานในการประชุม ติดตาม แก้ไข ปรับแก้ข้อมูลและยืนยันข้อมูล
ผลการดำเนินงานจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ
...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ หัวหน้าส่วนฯ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมการประชุม
การพิจารณาเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฏหมาย
และพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...
นายสุรพจน์ กาญจสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ หัวหน้าส่วนฯ เช้าตรวจเยี่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย พร้อมรับฟังบรรยายแนะนำ อุทยานฯ
และสรุปงานด้านต่างๆของอุทยานฯ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยหัวหน้าอุทยานฯ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และให้อาหารปลา
เดินชมสถานที่ภายในอุทยานฯและน้ำตกตาดเดือน
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธาน ในการประชุมหารือการดำเนินการบังคับ
คดีจำนวน ๑๓ ราย (ตลาดมูเซอเก่า)
ในเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ตากสินมหาราช โดยมี นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวกมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า
ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ"
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องประชุมอเนกประสงค์
อุทยานแห่งชาติลานสาง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันจัดงานเลี้ยงอำลา นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง)...
นายแสงนำ ผจงวิริยากร หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติ
สำนักอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการ
ตามกรอบกิจกรรม เกณฑ์มาตรฐาน และแบบฟอร์ม (ACF) ปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติลานสาง
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักอุทยานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา และร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา เราทำดีเพื่อสังคม ปลูกคนไปสร้างป่า
ด้วยศาสตร์พระราชา"เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ "ปลูกคนไปสร้างป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" ร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ "
สร้างพื้นที่การเกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพึ่งพาตนเองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม"
และตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) และประชาชนในท้องที่ เข้าร่วมพิธี
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ เป็นประธาน ในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการดูนก สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก โดยมี ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) และคณะ เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจติดตาม
การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติประเภทถ้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน
ในการประชุม การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินงานจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ จ.พิษณุโลก โดยมี นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมประชุม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) อุทยานแห่งชาติลานสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อช.ลานสาง
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สบอ.๑๔ (ตาก) พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตรวจติดตามการประเมินคุณภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประเภทถ้ำ เดินทางตรวจเยี่ยม
วน.ถ้ำลม-ถ้ำวัง อช.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และร่วมพิธีมอบบ้าน
ให้เจ้าหน้าที่ในโครงการช่วยเหลือบ้านผู้พิทักษ์ป่า
พร้อมมอบเงินทุนช่วยเหลือในโครงการ
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.สอช.สบอ.๑๔
และคณะ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ฝึกอบรม หลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายเยาวชน อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
และมอบบ้านแก่ผู้พิทักษ์ป่าตาม โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน
“ซ่อมแซมบ้านพักให้ผู้พิทักษ์ป่า” ให้กับพนักงานในสังกัด
อช.รามคำแหง ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายวีระ กอแก้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เมย
ให้การต้อนรับ นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่
โดยให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย จังหวัดตาก
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสรุศักดิ์ คำปาแก้ว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ให้การต้อนรับ นายณรงค์ มหรรณพ
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ คณะตรวจราชการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จังหวัดตาก

นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
ร่วมรับมอบการ ส่งคืนพื้นที่ ตั้งสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗
สถานีจังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติ
และอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแก่ นายปราโมทย์ ราตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เนื่องด้วยมีคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไปปฏิบัติราชการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ดร.จตุรเทพ โควินทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
พร้อมคณะผู้ติดตาม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ตามบักทึก
ข้อตกลง ในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งชาติ และการนำเข้าข้อมูลในระบบ AO บนหน้าเว็บไซด์
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติในสังกัดท้องที่จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ให้การต้อนรับและให้การแนะนำการปฎิบัติงาน ที่สำคัญ ตามนโยบายของอธิบดีกรมอุทยานฯ
กับข้าราชการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฎิบัติงาน ที่การสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเล็ก หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมเจ้าหน้า ที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.๑๔ (ตาก) ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฎิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.๑๔ (ตาก)เหตุฉุกเฉิน โทร ๐๕๕-๕๑๓๙๘๑
นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมและรับการบรรยายสรุปงาน
ของอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) รับการตรวจเยี่ยม
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดมณีบรรพตวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

นายจิรวัฒน์  เย็นกาย  ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนอุทยานแห่งชาติ 
ร่วมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๑ "ประชารัฐ ร่วมใจ สู้ไฟป่า" 
โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเปิดงาน
เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างห้างแมคโคร (แม่สอด) จ.ตาก

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
นายจงคล้าย  วรพงศธร  รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ  พร้อมคณะ
ได้ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ  
ร่วมฟังบรรยายสรุปภารกิจของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
และร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
เมื่อวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
ณ  อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะ ตรวจสอบการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติและจุดสกัด เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701  แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th