dd
erfer
 
 


oi เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว (ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์)
ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก
)
oiเรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
oi ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการอุทยานแห่งชาติแนวใหม่ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงเเรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
oi เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง
oiโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
- ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อฯ (เล่มที่ ๑ สถานภาพของกลุ่มป่า)
- ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อฯ (เล่มที่ ๒ แนวเชื่อมต่อสัตว์ป่า)
- ข้อมูลพื้นฐานแนวเชื่อมต่อฯ (เล่มที่ ๓ แนวเชื่อมต่อกายภาพ)

- แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า ฯ (เล่มที่ ๑ กรณีศึกษา)
- แผนการจัดการแนวเชื่อมต่อผืนป่า ฯ (เล่มที่ ๒ แผนการจัดการระดับประเทศ)
- สรุปย่อผู้บริหาร
- แนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาประเทศไทย 130319 with road
- Execuive Summary
oiขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับ อุทยานแห่งชาติภาพรวมในจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
oi ขอส่งรายงานการประชุม
oi ขอประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นการแจ้งเตือนภัยพิบัติ
oiรายงานผลการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 250 แฟกซ์ 0-5551-1143 ต่อ 456
email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th