นายไพศาล หิรัญสาย

ผู้อำนวยการส่วนควบคุม

และปฏิบัติการไฟป่า


 

 

 

 

ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

กำหนดแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ดูแล และประสานด้านการควบคุมไฟป่า

ปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมไฟป่า

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติฟื้นฟูการปลูกป่า

แผนที่ หน่วยงานสังกัดส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร 0-5551-1142 แฟกช์ 0-5551-1142