นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร ในสังกัดสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์...
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ เป็นผู้แทนสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธี
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก
จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ ๓
.. นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พร้อมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก
เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
.

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมหาวันวิเวก หมู่ ๑ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมี นายยุทธชัยปัทมสนธิ ผอ.สบอ.๑๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ ๑๔ ร่วมพิธีรับธง"พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"ตามโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ (จทบ.ตาก) โดยมีพันเอกวิชิตชัยพ์ วงศ์สังข์ รองผบ.มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐(จทบ.ตาก) เป็นประธานในพิธี
งานฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านหนองเฒ่า ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ส่วนอนุรักษ์ฯร่วมกิจกรรม การจัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดบ้านน้ำพุ  ตำบลบ้านน้ำพุ  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสุพจน์ กลัดเนินกลุ่ม ณ วัดเกษตรพัฒนาราม อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕
นายไพศาล สถิตพิบูรณ์ ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมนายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ ได้เดินทางร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของ นายสุพจน์ กลัดเนินกลุ่ม ณ วัดเกษตรพัฒนาราม อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯได้เดินทางไปตรวจสอบ
ของกลางที่ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สตป.๓ (สุโขทัย) พร้อมให้คำชี้แนะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗
การประชุมหารือข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรบ้านผาผึ้ง
หมู่ที่ ๖ และ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
สายตรวจปราบปรามสายที่ ๒ ร่วมกิจกรรม
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านบ่อไม้หว้า
หมู่ที่  3  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
 
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรติดตามพรานล่าเสือโคร่ง
เมื่อวันที่ ๑๓-๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
สายตรวจปราบปรามปรามสายที่ ๑ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
แจกทุนการศึกษา โรงเรียนป่าอุทิศ ๔  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินการโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินการโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ตรวจราชการ อส.นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ตรวจราชการ สตป.๑
วันที่ ๒๗ ก.พ.๕๖
แนวกันไฟบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นและบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ น้ำตกพาเจริญ
 
นายพนิต สุวรรณพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 456
E-Mail : tak@dnp.go.th