นายสุชาติ รัตนเจียมรังษี สายตรวจปราบปรามสายที่ ๑ แม่สอด
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน วันช้างไทย วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ บ้านยะพอ หมู่ ๕ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
...
นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
สายตรวจปราบปรามที่ ๑ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
...
นายสุชาติ รัตนเจียมรังษี หน.สตป.๒ ตาก
พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงาน ๑.จนท.อช.ลานสาง
๒.จนท.สคฟ.ลานสาง-ต้นกระบากใหญ่
๓.นายกิตติชัย ยิ้มยวน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
บ้านท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก...
นายสุชาติ รัตนเจียมรังษี หน.สตป.๑ แม่สอด
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด..
.
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และ ป้องกันทรัพยากร ร่วมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วน
อนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และวันอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ หน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
...
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันฯ
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)...
พ.อ.ศราวุฒิ เกิดหลำ หน.นท.ศปม.กอ.รมน.ภาค ๓
เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุป
ตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนแม่บท
และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม
การบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ...

นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒...

..
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร ในสังกัดสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์...
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำส่วนฯ เป็นผู้แทนสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธี
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก
จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เพื่อพิจารณามาตรการและแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ ๓
.. นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์
และป้องกันทรัพยากร พร้อมด้วย ข้าราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พร้อมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก
เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
.

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จ.ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓-๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดมหาวันวิเวก หมู่ ๑ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมี นายยุทธชัยปัทมสนธิ ผอ.สบอ.๑๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ ๑๔ ร่วมพิธีรับธง"พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"ตามโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ (จทบ.ตาก) โดยมีพันเอกวิชิตชัยพ์ วงศ์สังข์ รองผบ.มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐(จทบ.ตาก) เป็นประธานในพิธี
งานฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วัดบ้านหนองเฒ่า ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
ส่วนอนุรักษ์ฯร่วมกิจกรรม การจัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วัดบ้านน้ำพุ  ตำบลบ้านน้ำพุ  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสุพจน์ กลัดเนินกลุ่ม ณ วัดเกษตรพัฒนาราม อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕
นายไพศาล สถิตพิบูรณ์ ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมนายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯ ได้เดินทางร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของ นายสุพจน์ กลัดเนินกลุ่ม ณ วัดเกษตรพัฒนาราม อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
นายพนิต สุวรรณพัฒน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ฯได้เดินทางไปตรวจสอบ
ของกลางที่ อ.พบพระ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ฯ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สตป.๓ (สุโขทัย) พร้อมให้คำชี้แนะในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๗
การประชุมหารือข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรบ้านผาผึ้ง
หมู่ที่ ๖ และ บ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
สายตรวจปราบปรามสายที่ ๒ ร่วมกิจกรรม
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านบ่อไม้หว้า
หมู่ที่  3  ตำบลน้ำรึม  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
 
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรร่วมสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรติดตามพรานล่าเสือโคร่ง
เมื่อวันที่ ๑๓-๒๑ กันยายน ๒๕๕๖
สายตรวจปราบปรามปรามสายที่ ๑ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก เมื่อวันที่  ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
แจกทุนการศึกษา โรงเรียนป่าอุทิศ ๔  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินการโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ดำเนินการโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ตรวจราชการ อส.นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ตรวจราชการ สตป.๑
วันที่ ๒๗ ก.พ.๕๖
แนวกันไฟบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นและบริเวณอุทยาน
แห่งชาติ น้ำตกพาเจริญ
 
นายพนิต สุวรรณพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : tak@dnp.go.th