1.ฝ่ายบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป งานด้านแผนงาน งบประมาณ 
การเงิน บัญชีและพัสดุ  งานด้านบุคลากร รวบรวมจัดเก็บข้อมูลสถิติแบบรายงาน
ต่าง ๆ  รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ประสานงานกับสายตรวจปราบปราม 
หน่วยป้องกันรักษาป่า  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน สืบสวน สอบสวน 
รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ด้านการป่าไม้ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หนังสือร้องเรียน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการใช้อากาศยานบินตรวจสอบสภาพป่า  
จัดทำโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.ฝ่ายคดีและของกลาง
มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน รวบรวมรายงานผลคดี เร่งรัด ติดตามผลคดี 
รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ดำเนินการจัดทำสารบบคดี บัญชีไม้ของกลาง ข้อมูลทางคดีและรายงานสถิติต่างๆ 
ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมไม้ และการดำเนินงาน
เกี่ยวกับไม้นำเข้าจากต่างประเทศ  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


นายพนิต สุวรรณพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 
 
 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 456
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th