ผอ.ส่วนป้องกันฯ 300
ธุรการส่วน 301
ฝ่ายบริหารทั่วไป 302
งานคดีและของกลาง 303
E - Mail : Conservation_tak14@outlook.co.th

นายพนิต สุวรรณพัฒน
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 
 
 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 456
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th