การประชุมทางไกล (teleconference) เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System)
ในภูมิภาคอาเซียน ณ ศูนย์ข้อมูลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

นายปัญญา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑๔
เป็นประธานในการติดตามผลการประชุมวิเคราะห์วางแผนลาดตระเวน
ของพื้นที่ภายในกลุ่มป่าแม่ปิง – อมก๋อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงาน
ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสบอ.๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
...
สบอ.๑๔ (ตาก) โดย นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รอง ผวจ.ตาก
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
...
 
 


นายปัญญา ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
 
5 สิงหาคม 2562
เวลา 09 นาฬิกา 27 นาที
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 601 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th