การประชุมทางไกล (teleconference) เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System)
ในภูมิภาคอาเซียน ณ ศูนย์ข้อมูลระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

นายปัญญา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๒
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑๔
เป็นประธานในการติดตามผลการประชุมวิเคราะห์วางแผนลาดตระเวน
ของพื้นที่ภายในกลุ่มป่าแม่ปิง – อมก๋อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ...
นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงาน
ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสบอ.๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
...
สบอ.๑๔ (ตาก) โดย นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์ ผอ.สบอ.๑๔
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รอง ผวจ.ตาก
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
...
 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและครอบครองงาช้าง และให้ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการปฏิบัติงานประจำศูนย์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานสายตรวจการค้างาช้าง
เรื่อง ขอเปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทีลอเร
ขอส่งหนังสือ "กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอนุสัญญาไซเตส (CITES)"
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดปริมาณการส่งออกหนังงูเห่าฟอกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากงูเห่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า และเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทำไม้พะยูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ท้องที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษาและการจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๖ และคำสั่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ ๘๕๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย
คำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ที่ ๖๒๗/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้รับจ้างเอกชน ปฏิบัติงานประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
แผนผังแสดงกระบวนงาน การยื่นข้อรับใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์ป่า


นายปัญญา ถนอมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 
 
5 สิงหาคม 2562
เวลา 09 นาฬิกา 27 นาที
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 601 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th