๑. งานวิจัยด้านป่าไม้
- บริหารจัดการและให้บริการความรู้ด้านป่าไม้
- ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
- งานควบคุมทะเบียนงบประมาณ  ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์
- จัดทำและรวบรวมรายงานข้อมูลตามแบบรายงานภายในเวลาที่กำหนด
- ปรับปรุง  ดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  และบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒. งานวิจัยด้านป่าไม้
- บริหารจัดการและให้บริการความรู้ด้านป่าไม้
- ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
- งานควบคุมทะเบียนงบประมาณ  ทะเบียนวัสดุ  ครุภัณฑ์
- จัดทำและรวบรวมรายงานข้อมูลตามแบบรายงานภายในเวลาที่กำหนด
- ปรับปรุง  ดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน  และบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๓. งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
พื้นที่ดำเนินการ
สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน  ตำบลนาขุนไกร  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย  เนื้อที่ 190 ไร่  ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. กลยุทธ์และการจัดการสวนรุกขชาติ
๔.๑  ด้านการอนุรักษ์
-  ประสานงานขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบล  และสถานศึกษา ที่อยู่บริเวณ
รอบพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ และพื้นที่ป่าไม้
-  ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า
๔.๒ ด้านฟื้นฟู
-  เพาะชำกล้าไม้ และนำไปปลูกเสริมป่าให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
-  จัดหาและรวบรวมพันธุ์ไม้ไว้ปลูกในพื้นที่
๔.๓  ด้านการพัฒนา
-  ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่จัดทำลานเอนกประสงค์  ปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
-  ทำทางเดินศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติและชนิดพันธุ์ไม้รวมทั้งคุณประโยชน์ของพันธุ์ไม้
กิจกรรมดูแลรักษาสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกชาติ
๑.๑ ดูแลรักษาพื้นที่และทรัพยากรป่าไม้
๑.๒ ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่จัดทำลานเอนกประสงค์  และปรับภูมิทัศน์
๑.๓ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้และสวนหย่อม
๒.  กิจกรรมรวบรวมขยายพันธุ์ไม้
๒.๑  จัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชั่วคราว
๒.๓  จัดหาและรวบรวม   
๓.  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้
๓.๑ จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
๓.๒  จัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้
๓.๓  บรรยายความรู้ด้านป่าไม้ สัตว์ป่าให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
๕. งานจัดทำฐานข้อมูล

- ตรวจสอบตำแหน่ง Cluster ว่าอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดหรือไม่
- เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  ในกลุ่มแปลงตัวอย่างตามตำแหน่งพิกัด 
และหมายเลขที่กำหนด
- ตรวจสอบสภาพป่าและชนิดป่าในบริเวณที่กำหนด  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้  โดยการวิเคราะห์แปลตีความข้อมูลระยะทางไกล
- การนำเข้าข้อมูล  ด้วยโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลที่กำหนด
๖.  กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส (REDD Plus)
- ปฏิบัติงานเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่และชุมชนเป้าหมายให้มีความรู้ความเข้าใจในกลไกเรดด์พลัส                                     
นายสุรกานต์ เรืองอักษร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ