กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 055-511142 ต่อ 400

นายสุรกานต์ เรืองอักษร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ