นายสุวิจิตร โกเฮง
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ

บทบาทหน้าที่ส่วนจัดการต้นน้ำ
อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ
วางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ลดปริมาณตะกอนทับถมในแหล่งน้ำ
บริหารจัดการแบบองค์กรรวม

หน่วยจัดการต้นน้ำในสังกัดมีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอร์
หน่วยจัดการต้นน้ำเขื่อนภูมิพล
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เงา
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ราก
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำเย็น

 

 


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 456
E-Mail : tak@dnp.go.th