วิสัยทัศน์ ( Vision )

ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ยั่งยืน

 

 

 

พันธกิจ (Mission)

อนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลบำรุง ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช

และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน