- งานงบประมาณการเงินและบัญชี
...................................................
- งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ
...................................................

- ข่าวประชาสัมพันธ์
...................................................
- ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
...................................................

- จดหมายข่าว สบอ.๑๔ (ตาก)
.....................................................................
- โครงสร้างฝ่ายแผนงาน
.....................................................................
- ภาระหน้าที่
.....................................................................
- บุคากร
.....................................................................
- ยุทธศาสตร์ / แผนแม่บท
.....................................................................
- รายงานประจำปี
.....................................................................
- คำรับรอง
.....................................................................
- คำของบประมาณประจำปี
.....................................................................
- รายงานต่างๆ
.....................................................................
- การจัดการความรู้ (km)
.....................................................................
- PMQA
.....................................................................
- เอกสารเผยแพร่
.....................................................................
- รายงานติดตามประเมินผล

....................................................
 
 

 
 
11 ตุลาคม2562
เวลา 14 นาฬิกา 10 นาที
 
เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการติดตามประเมินผล
เรื่อง << ตัวอย่างหนังสือทางราชการ >> ตัวอย่างคำสั่ง สบอ.๑๔ / ตัวอย่างบันทึกข้อความ / ตัวอย่างหนังสือภายนอก / ตัวอย่างหนังสือรับรอง / ตัวอย่างประกาศ สบอ.๑๔
เรื่อง แบบฟอร์มคำขอเบื้องต้น ปี ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ ปย.๑, แบบ ปย.๒, แบบติดตาม ปย.๒)

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

เรื่อง แบบฟอร์มแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก ก / ภาคผนวก ข
เล่มลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปะหน้าตัวชี้วัด / แบบรายงานผล / กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด / Templatex ตามคำรับรองประจำปี ๒๕๖๑ ของสบอ.๑๔
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบวาระการประชุม
แนวทางการจัดทำคำขอครุภัณฑ์ทดแทน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ ๒๕๖๑
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
แผนพัฒนาจังหวัดตาก และ ประเด็นยุทธศาสตร์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถดาวโหลด ข้อมูลดูได้ที่ http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6056
แบบฟอร์มโครงการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แจ้ง ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์ จัดทำแบบคำของบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ส่งฝ่ายแผนงานฯ ภายใน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
โดยให้จัดทำดังนี้
๑.ระดับส่วน จัดทำแบบคำขอ อส.๖๐ (๒)
๒.หน่วยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ เช่น หน่วยงานภาคสนาม อุทยาน,
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, หน่วยจัดการต้นน้ำ, สถานีไฟป่า, โครงการพระราชดำริ, สวนป่า
จัดทำแบบคำขอ อส.๖๐(๑), อส.๖๐(๕), อส.๖๐(๖), อส.๖๐(๗), อส.๖๐(๘), อส.๖๐(๙), อส.๖๐(๑๐)
**ส่งเอกสาร ๑ ชุด พร้อม CDไฟล์คำขอ (กิจกรรมละ ๑ไฟล์)
ปะหน้าคำขอ ปี ๖๐ / ๑.แบบรายละเอียดการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อส.๖๐ / ๒.แบบรายงานครุภัณฑ์กรณีขอทดแทน อส.๖๐ / ๓.ฟอร์มคำขอเบื้องต้น-๖๐

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ อส. ๑๐๑-๑๐๔/๑)

ชุดที่ ๑ / ชุดที่ ๒ / ชุดที่ ๓ / ชุดที่ ๔ / ชุดที่ ๕ / ชุดที่ ๖ / ชุดที่ ๗

.


 

นายบัลลังก์ บินลอย
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 201 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th