- งานงบประมาณการเงินและบัญชี
...................................................
- งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ
...................................................

- ข่าวประชาสัมพันธ์
...................................................
- ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
...................................................

- จดหมายข่าว สบอ.๑๔ (ตาก)
.....................................................................
- โครงสร้างฝ่ายแผนงาน
.....................................................................
- ภาระหน้าที่
.....................................................................
- บุคากร
.....................................................................
- ยุทธศาสตร์ / แผนแม่บท
.....................................................................
- รายงานประจำปี
.....................................................................
- คำรับรอง
.....................................................................
- คำของบประมาณประจำปี
.....................................................................
- รายงานต่างๆ
.....................................................................
- การจัดการความรู้ (km)
.....................................................................
- PMQA
.....................................................................
- เอกสารเผยแพร่
.....................................................................
- รายงานติดตามประเมินผล

....................................................
 
 

 
 
26 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14 นาฬิกา 48 นาที
 
เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการติดตามประเมินผล
เรื่อง << ตัวอย่างหนังสือทางราชการ >> ตัวอย่างคำสั่ง สบอ.๑๔ / ตัวอย่างบันทึกข้อความ / ตัวอย่างหนังสือภายนอก / ตัวอย่างหนังสือรับรอง / ตัวอย่างประกาศ สบอ.๑๔
เรื่อง แบบฟอร์มคำขอเบื้องต้น ปี ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ ปย.๑, แบบ ปย.๒, แบบติดตาม ปย.๒)

เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

เรื่อง แบบฟอร์มแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาคผนวก ก / ภาคผนวก ข
เล่มลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ปะหน้าตัวชี้วัด / แบบรายงานผล / กรอบผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด / Templatex ตามคำรับรองประจำปี ๒๕๖๑ ของสบอ.๑๔
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รูปเล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบวาระการประชุม
แนวทางการจัดทำคำขอครุภัณฑ์ทดแทน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ ๒๕๖๑
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
รายการงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
.


 

นายบัลลังก์ บินลอย
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 201 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th