- งานงบประมาณการเงินและบัญชี
...................................................
- งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และ ยานพาหนะ
...................................................

- ข่าวประชาสัมพันธ์
...................................................
- ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
...................................................

- จดหมายข่าว สบอ.๑๔ (ตาก)
.....................................................................
- โครงสร้างฝ่ายแผนงาน
.....................................................................
- ภาระหน้าที่
.....................................................................
- บุคากร
.....................................................................
- ยุทธศาสตร์ / แผนแม่บท
.....................................................................
- รายงานประจำปี
.....................................................................
- คำรับรอง
.....................................................................
- คำของบประมาณประจำปี
.....................................................................
- รายงานต่างๆ
.....................................................................
- การจัดการความรู้ (km)
.....................................................................
- PMQA
.....................................................................
- เอกสารเผยแพร่
.....................................................................
- รายงานติดตามประเมินผล

....................................................
 
 

 
 
 
 

๑.นโยบายรัฐบาล-คำแถลงนโยบาย-ของคณะรัฐมนตรี-พลเอกประยุทธ์-จันทร์โอชา
๒.พรบ.การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ-พ.ศ.๒๕๖๐
๓.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
๔.ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ
๕.พรบ.แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ-พ.ศ.๒๕๖๐
๖.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี-เรื่อง-แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
๗.ร่างยุทธศาสตร์ชาติ-มิถุนายน-๒๕๖๑
๘.แผนปฏิรูปประเทศด้าน-ทส.-ฉบับ-๖-เมษายน-๒๕๖๑
๙.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับ๑๒-พ.ศ.-๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑๐.นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ-พ.ศ.-๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑๑.แผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
๑๒.บรรยายแนวทางการจัดทำแผนงาน-สศช.
๑๓.คู่มือการใช้งานระบบ-EMENSCR
๑๔.แบบฟอร์ม-การจัดทำข้อมูลแผนงาน-โครงการ-ระยะ-๕-ปี
๑๕.แนวทางการจัดทำแผนงาน-ทส.-ปยป.ทส.
๑๖.ประชุมแผนปฏิรูปประเทส-๔-มิย.๒๕๖๑-ทส.
๑๗.คำสั่ง-ทส.-ที่-๑๒๑_๒๕๖๑-เรื่อง-แต่งตั้งคณะทำงานฯ-ลว-๒๖-มี.ค.๒๕๖๑
๑๘.สรุปความเชื่อมโยงนโยบายและแผน
๑๙.การดำเนินงาน-ทส.-ตามประเด็นปฏิรูปประเทศ-ด้านทรัพยากรทางบก-เสนอ-รมว.ทส.-ปรับ-๑๔-มิ.ย.๒๕๖๑
๒๐.แผนงานโครงการ-อส.-ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ-ด้านทรัพยากรทางบก
๒๑.หนังสือ อส. ที่ ทส ๐๙๐๕.๒๐๒_ว ๑๒๗๙๔ ลว ๕ มิ.ย.๒๕๖๑
๒๒.ชี้แจงการยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปปรเทศประชุมผู้บริหาร-๑๙ มิ.ย.๒๕๖๑

 นายบัลลังก์ บินลอย
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 
 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 201 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th