โครงสร้างการบริหารงาน
                                                       

นายสุรพล เกวี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ผู้จัดการภาคสนามโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

                                                       
   
     
       
     
   
นายปัญญา  ถนอมทรัพย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
นายศักดา  แก้วมรกต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายสงัด  โรจนติรนันท์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายสันติ ทิมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
                     
     
     
     
 
นายสมพร  งาเนียม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายสายชล  วงษ์เมือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายนรินทร์ สุนันต๊ะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายมานิตย์  วโรดมบัณฑิต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
     
     
     
 
นายทวีวรรธน์  แดงมณี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
 
นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายวิสูตร ยืนวิไล 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
 
นายศุภโชค  ตาใส
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน