อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
       
 

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส                จำนวน         1       คน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ           จำนวน         2       คน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน         จำนวน        10      คน
พนักงานราชการ                          จำนวน         1       คน

พนักงานจ้างเหมา                         จำนวน         3       คน
                                                       รวม        17      คน