รวมภาพกิจกรรมงาน
   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านขุนนาวัง (บ้านขุนนาวัง หมู่ที่ 3  ตำบลน้ำพุ  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย)

2. กลุ่มส่งเสริมการเพาะเห็ด บ้านกว้าว  (บ้านกว้าว หมู่ที่ 3  ตำบลน้ำพุ  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย)

3. กลุ่มส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์สมุนไพร  บ้านใหม่ยอดคีรี (บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก)

4. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยน้ำเย็น (บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 7  ตำบลรวมไทยพัฒนา  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก)

5 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ลีซอ (บ้านพะดี หมู่ที่  2  ตำบลรวมไทยพัฒนา  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก)

6. กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน (บุก) บ้านกุยเคล๊อะ  (บ้านกุยเคล๊อะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก)

7. กลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน (บุก) บ้านพอกะทะ (บ้านพอกะทะ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก)

8. กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน  บ้านโกกโก่ (บ้านโกกโก่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)

9. กลุ่มส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร (บ้านจบปิ) (บ้านจบปิ  หมู่ที่ 3  ตำบลพระธาตุ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก)

10. กลุ่มส่งเสริมการปลูกไผ่  บ้านต้นผึ้ง (บ้านต้นผึ้ง  หมู่ที่ 5  ตำบลสามหมื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก)