โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น)

พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ 83,498 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ ที่ทำกินและชุมชน ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก รับผิดชอบหมู่บ้าน เป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน

1.) กลุ่มบ้านห้วยน้ำเย็น ท้องที่หมู่ที่ 1  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น  478  คน 120  ครัวเรือน 
2.) กลุ่มบ้านห้วยผาดำ ท้องที่หมู่ที่ 9  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น  139  คน  32  ครัวเรือน 
3.) กลุ่มบ้านกรอเด ท้องที่หมู่ที่ 9  ตำบลแม่ตื่น  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น  64  คน  13  ครัวเรือน
 

 
         

แผนที่แสดงที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบของโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   จังหวัดตาก สถานีสหัส บุญญาวิวัตน์ 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น)

         
       
         
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com