โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู)

พื้นที่เป้าหมาย มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 82,209 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่กันชน จำนวน 18,448 ไร่ และพื้นที่พัฒนา จำนวน 4,139 ไร่ รับผิดชอบหมู่บ้าน เป้าหมาย จำนวน 7 หมู่บ้าน

1) บ้านทีนามู หมู่ที่ 11มีจำนวน 73 หลังคาเรือน 77 ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 382 คน เป็นชาย 185 คน  หญิง197 คน 
2) บ้านพะละดอใหม่ หมู่ที่ 11 มีจำนวน 17 หลังคาเรือน 17 ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 70 คน เป็นชาย 37 คน  หญิง 33 คน 
3) บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 มีจำนวน 42 หลังคาเรือน 42 ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 162 คน เป็นชาย 76 คน  หญิง 86 คน 
4) บ้านพะละดอคี หมู่ที่ 4 มีจำนวน 53 หลังคาเรือน 53  ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 224 คน เป็นชาย 125 คน  หญิง 99 คน 
5) บ้านห้วยพลู หมู่ที่ 4 มีจำนวน 49 หลังคาเรือน 49 ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 208 คน เป็นชาย 95 คน  หญิง 113 คน 
6) บ้านทีโพจิโกล หมู่ที่ 9 มีจำนวน 17 หลังคาเรือน 17 ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 58 คน เป็นชาย 30 คน  หญิง 28 คน 
7) บ้านห้วยหมาบ้า หมู่ที่ 9 มีจำนวน 29 หลังคาเรือน 29 ครอบครัว มีประชากรรวมทั้งสิ้น 114 คน เป็นชาย 60 คน  หญิง 54 คน 

 
             

แผนที่แสดงบริเวณจุดที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก  สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู)

             
           
             
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com