โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก สถานีโกวิท ปัญญาตรง 1 (บ้านแสมไทย)

พื้นที่เป้าหมาย มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 82,326 ไร่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน

1) กลุ่มบ้านห้วยวัว ท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น  156  คน  29  ครัวเรือน 
2) กลุ่มบ้านแสมไทย ท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น  41  คน  11  ครัวเรือน

 

แผนที่แสดงบริเวณจุดที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก  สถานีโกวิท ปัญญาตรง 1 (บ้านแสมไทย)

       
     
กลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com