โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่)

พื้นที่เป้าหมาย รับผิดชอบหมู่บ้าน เป้าหมาย จำนวน 4 หมู่บ้าน

1) กลุ่มบ้านละเผ่ใหม่ ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น  309  คน  69 ครัวเรือน 
2) กลุ่มบ้านขุนห้วยมะพร้าว ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น 126 คน 22  ครัวเรือน 
3) กลุ่มบ้านห้วยอีก้าง ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น  121  คน  21  ครัวเรือน 
4) กลุ่มบ้านแสมกองคอง ท้องที่หมู่ที่ 4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวนประชากรทั้งสิ้น 214  คน 43 ครัวเรือน

 
             
แผนที่แสดงบริเวณจุดที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก  สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่)
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com