โครงสร้างการบริหารงาน
                   
                 
 
               

นายสุรพล เกวี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ

     
                                       
   
สถานี สหัส  บุญญาวิวัฒน์ 1
(ห้วยน้ำเย็น)
   
สถานี สหัส  บุญญาวิวัฒน์ 2
(ทีนามู)
สถานี โกวิท ปัญญาตรง 1
(แสมไทย)
สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2
(ละเผ่ใหม่)

นายทวีวรรธน์  แดงมณี
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ

สถานี สหัส  บุญญาวิวัฒน์ 1
(ห้วยน้ำเย็น)

นายสัมฤทธิ์  ม่วงไหมทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการฯ
สถานี สหัส  บุญญาวิวัฒน์ 2
(ทีนามู)

 

นายวิสูตร ยืนวิไล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ

สถานี โกวิท ปัญญาตรง 1 (แสมไทย)

 

นายสายชล วงษ์เมือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการฯ
สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (ละเผ่ใหม่)

   
             
   
         
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com