ยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการฯ
     
 

แบ่งยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่  1    มีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ  จำนวน  332,362  ไร่ (531.78  ตารางกิโลเมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี พ.ศ. 2555-2559)

ระยะที่ 2      มีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน  400,763  ไร่ (641.22  ตารางกิโลเมตร)

พื้นที่ดำเนินการ ระยะที่ 1
ระยะที่ 1 มีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 332,362 ไร่ (51,178 ตารางกิโลเมตร)
ซึ่งสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยได้ 4 สถานี ดังนี้

  • สถานี สหัส  บุญญาวิวัฒน์ 1 (ห้วยน้ำเย็น) ประกอบด้วย พื้นที่บ้านห้วยน้ำเย็นและบ้านผาดำ มีเนื้อที่ประมาณ 83,498 ไร่
  • สถานี สหัส  บุญญาวิวัฒน์ 2 (ทีนามู) ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณบ้านกรอเด บ้านห้วยหมาบ้า บ้านทีโพจิโกร บ้านพะละดอคี บ้านห้วยพลู บ้านทีนามู บ้านพะละดอใหม่ และบ้านห้วยมะพร้าวมีเนื้อที่ประมาณ 82,209 ไร่
  • สถานี โกวิท ปัญญาตรง 1 (แสมไทย) ประกอบด้วย พื้นที่บ้านห้วยวัว บ้านแสมไทย มีเนื้อที่ประมาณ 83,326 ไร่
  • สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (ละเผ่ใหม่) ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณบ้านห้วยอีก้าง บ้านห้วยมะพร้าว บ้านแสมกองคอง และบ้านละเผ่ใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 82,263 ไร่
 
     
     
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร.0-5551-1142 ต่อ 151 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dumri_2008@hotmail.com