โครงสร้างการบริหารงาน
                         
นายศักดา  แก้วมรกต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านมอโก้โพคี จังหวัดตาก