อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
     
 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน             จำนวน     1        คน
                                                             รวม           1       คน