รวมภาพกิจกรรมงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมงานอำนวยการและบริหารโครงการ จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน  1  โครงการ

กิจกรรมงานสาธิตการปลูกไม้ฟืน  จำนวน  1  งาน

กิจกรรมงานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน  จำนวน  1/60,000  งาน/กล้า

กิจกรรมเพาะชำกล้าหวาย  จำนวน  40,000 กล้า

กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 – 10 ปี  จำนวน  400  ไร่

กิจกรรมบำรุงป่าไม้ใช้สอย  จำนวน 300  ไร่

กิจกรรมแนวกันไฟ จำนวน 55  กิโลเมตร