เส้นทางคมนาคม
     
 

สามารถเดินทางเข้าพื้นที่โครงการได้  3  เส้นทาง ดังนี้

1.  ใช้เส้นทางอำเภอท่าสองยาง – บ้านแม่อุสุ – บ้านปะน้อยปู่ – บ้านเลอกรูก้อ – บ้านแม่อุสุโพคี – บ้านเรกะติ – บ้านทีซ่วยคลี – บ้านตะกุ้ยหนู่ – บ้านดูบลอคลี – บ้านเซนะเดอลู่ – บ้านมอโก้โพคี  เป็นเส้นทางลำลองในป่าบางช่วงจะเป็นถนนคอนกรีต รวมระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง (สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น)


2.  ใช้เส้นทางอำเภอท่าสองยาง – บ้านแม่โพ – บ้านตะพิโจ – บ้านมะโอโกร – บ้านวะแมะคี – บ้านขะเนจื้อทะ – บ้านเซนะเดอลู่ – บ้านมอโก้โพคี เป็นเส้นทางลำลองในป่า บางช่วงจะเป็นถนนคอนกรีต รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง (สามารถเดินทาง โดยทางรถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น)


3.  ใช้เส้นทางอำเภอท่าสองยาง – อำเภอสบเมย – อำเภอแม่สะเรียง – บ้านสามแยกกิ่วลม – บ้านบ่อหลวง – อำเภออมก๋อย – บ้านแม่ตื่น – บ้านแม่เทย – บ้านมอโก้โพคี  รวมระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง (สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) ได้ตลอดฤดูกาล) แต่จะมีบางช่วงระหว่างบ้านแม่ตื่น – บ้านมอโก้โพคี  ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลำลองในป่าในช่วงฤดูฝน บางช่วงเวลาอาจไม่สามารถเดินทางได้สะดวก