โครงสร้างการบริหารงาน
                 
นายสาธิต มณฑาทิพย์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการป่าซับน้ำคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
                 
     

 

     

นายบุญสืบ เกิดแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ประจำโครงการฯ