อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
     
 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ   จำนวน        1        คน
พนักงานขับรถยนต์                       จำนวน        1        คน

                                                        รวม             2        คน