รวมภาพกิจกรรมงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมงานอำนวยการบริหารโครงการและติดตามงาน จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานสาธิตและสำรวจการปลูกไม้ฟืนหรือป่าเปียกหรือโป่งเทียม  จำนวน 1 งาน

กิจกรรมงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรืองานขยายผลสู่ชุมชน  จำนวน 2 งาน

กิจกรรมงานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน จำนวน 1งาน

กิจกรรมงานธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 1 งาน

กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 – 10 ปี   จำนวน  750  ไร่่

กิจกรรมบำรุงป่าไม้ใช้สอย  จำนวน 200  ไร่

กิจกรรมบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2 – 6 ปี  จำนวน 250  ไร่

กิจกรรมแนวกันไฟ  จำนวน  13  กิโลเมตร

กิจกรรมเพาะชำกล้าหวาย  จำนวน 10,000  กล้า

กิจกรรมงานปลูกป่าหวาย  จำนวน 100 ไร่  

กิจกรรมแนวกันไฟ  จำนวน  140 กิโลเมตร