โครงสร้างการบริหารงาน
       

นายมานิตย์ วโรดมบัณฑิต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านอุ้มผางคี จังหวัดตาก