อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ โครงการฯ
   
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน   จำนวน       1       คน
ลูกจ้างประจำ                             จำนวน       1       คน
                                                    รวม            2       คน