รวมภาพกิจกรรมงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานอำนวยการและบริหารโครงการ จำนวน 1  งาน

กิจกรรมงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 100  ไร่

กิจกรรมปลูกป่าหวาย จำนวน 100 ไร่  

กิจกรรมเพาะชำกล้าหวาย จำนวน 40,000 กล้า  

กิจกรรมแนวกันไฟ  จำนวน 50 กิโลเมตร