...ภาพกิจกรรม
...

นายมงคล จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างป่าในเมือง เนื่องในวันต้นไม้...

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ แปลงที่ ๑(๒)
และแปลงที่ ๒ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ ๑...
กิจกรรมส่วนฟื้นฟู ภาพถ่ายการตรวจสอบและติดตาม
การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะกรรมการ ชุดที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
นายมงคล จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
และข้าราชการ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารสำนักงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณสวนสาธารณะป่าไม้ชายน้ำปิง
โครงการผู้บริหารร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Brief)
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ณ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ บริเวณสวนสาธารณะป่าไม้ชายน้ำปิง
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เยี่ยมชมกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวินตอนบน
ร่วมประชุมมอบนโยบายให้กับองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่และมอบสิ่งของช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบ
บ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
" รดน้ำดำหัว " ในงานมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ 
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)

นายธำรงค์  ชินสุขใจประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ทำบุญถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน
ปลูกต้นไม้ถวายวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดท่านา ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก

นายธำรงค์ ชินสุขใจประเสริฐ ผอ.ส่วนฟื้นฟูฯ ,นายอำเภออุ้มผาง ,ทหาร ร.๑๔๑๑ ครู ,จนท.ขสป.อุ้มผาง ,ผู้นำชุมชน และคณะติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ ๒๕๕๘ ”
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดท่าแค) และบริเวณริมแม่น้ำปิงถนนหน้าสำนักงานฯ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) และผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ร่วมกับผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปลัดอำเภอพบพระ
ตรวจเยี่ยมชุมชนและโครงการปลูกป่าเพื่อพื้นฟูระบบนิเวศน์และลดภาวะโลกร้อน
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
โครงการศึกษาดูงานองค์กรชุมชน
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ พื้นที่ดอยสามหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายธำรงค์ ชินสุขใจประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนทพรรษา ๘๗ พรรษา
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

นายธำรงค์ ชินสุขใจประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ของส่วนฟื้นฟูและพันฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) ร่วมประชุมสัมมนา
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
นายธำรงค์ ชินสุขใจประเสริฐ และเจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นายไพศาล สถิตวิบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายธำรงค์  ชินสุขใจประเสริฐ  ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานภาคสนาม
ท้องที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โครงการสำรวจพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองสาละวินตอนบน ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายธำรงค์  ชินสุขใจประเสริฐ  ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ติดตามผลการปฏิบัติงานหน่วยงานภาคสนาม
ท้องที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โครงการสำรวจพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองสาละวินตอนบน ส่วนพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ข้าราชการบรรจุใหม่ฝึกปฏิบัติงานและดูงานภาคสนาม ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สวนป่าแม่ตื่นกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวินตอนบน โครงการฟื้นฟูสภาพป่าบ้านอุ้มเปี้ยมฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชนในฟื้นที่อนุรักษ์สวนป่าแม่ท้อ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๗

กลับสู่หน้าหลัก.......

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ตำบลป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 501 แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
E-Mail : dnp14_tak@dnp.mail.go.th