คณะผู้บริหาร

 

นายนายวินิจ ภู่เนาวรัตน์

ผู้อำนวยการเฉพาะด้านระดับสูง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพรพล รัชรากร
 
นายวีระ ลิ้มสมบัติ
 
นายพนม อินทรพันธ์
นักวิชาการป่าไม้ระดับชำนาญการพิเศษ
 
นักวิชาการป่าไม้ระดับชำนาญการพิเศษ
 
นักวิชาการป่าไม้ระดับชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
 
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
 
 
 
 
 
นายไพศาล หิรัญสาย
 
นายกฤติน สินธุรงค์
 
นายจักริน ยศมา
นักวิชาการป่าไม้ระดับชำนาญการพิเศษ
 
นักวิชาการป่าไม้ระดับอาวุโส
 
นักวิชาการป่าไม้ระดับอาวุโส
 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
 
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
 
ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
 
 
 
 
นายเกษม สุขวารี
 
นายจักริน ยศมา
 
นายสันธาน มั่นคง
นักวิชาการป่าไม้ระดับอาวุโส
 
นักวิชาการป่าไม้ระดับอาวุโส
 
เนักวิชาการป่าไม้ระดับอาวุโส
ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ
 
หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย
  หัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ
     
   
 
นายปัญญา ถนอมทรัพย์
   
   
   
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   

 

โครงสร้างการบริหารงาน|คณะผู้บริหาร|บุคลากร|โครงสร้างภายใน|อัตรากำลัง