นายวีระศักดิ์  ไชยชาติ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคดีและของกลาง
นายระนาท  สุขเจริญ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 1
นายอาคม  แสงดาว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 2
นายพิทักษ์  ช่วยพูนุช
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 3
นายพีระ  สุวรรณบัตร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอำเภออุ้มผาง
นายจิรศักดิ์  กาวีระ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ
นายสุรสิทธ์  บุญเรือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นางนงคราญ  ราชิวงค์
พนักงานทั่วไป

นายลาเชล  บำรุงทอง
พนักงานราชการ
นายจิรศักดิ์  กาวีระ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ
นายสุรสิทธ์  บุญเรือง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นางนงคราญ  ราชิวงค์ พนักงานทั่วไป
นายลาเชล  บำรุงทอง
พนักงานราชการ
นายเชาวลิต  ฤกษ์เกษม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
นายมงคล  ภักดี
พนักงานพิทักษ์ป่า
นายลิขิต  ศรีสุทธ์
พนักงานพิทักษ์ป่า
นายศุภวิชญ์ ไทยน้อย
พนักงานราชการ
นางทองรวม  คำประดิษฐ
พนักงานราชการ
นางสาวณัฐพร  นาคแก้ว
พนักงานจ้างเหมา

 

 

นายศักดิ์เกษม  ธะวิชัย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการข่าว

นายวัชระ ชมภูษี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร
นายสันติ ทิมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม
นายสันติ  ทิมเกลี้ยง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
โครงสร้างอัตรากำลังส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร