นายนิติกรณ์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
 
20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13 นาฬิกา 13 นาที
 
 

แผนที่ 25 ลุ่มน้ำ และพื้นที่รับผิดชอบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔(ตาก)


พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ที่สามารถเข้าดำเนินการปลูกหญ้าแฝก

 

 

ด่วนทีสุด ทส.๐๙๔๑.๑/๑๒๗๒๘ ลว. ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงภัย

ดาวน์โหลด Shapefile พื้นที่ปลูกแฝก
ขอเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในการกำหนดเลขที่หนังสือออก ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกและบำรุงรักษาป่าตามโครงการปลูกป่า
และพื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า
๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ที่ ๑๔ (ตาก)
  เรื่อง เเต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติงานศูนย์บริหารโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้าง
อนาคตประเทศ ที่ ๑๔ (ตาก)
 

คำสั่่งสำนักกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๔๐๘/๒๕๕๖
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

 

คำสั่่งสำนักกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่๓๘๒/๒๕๕๖
เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ

 
 

คำสั่่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๔ (ตาก) ท๕๕๗/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการประชาอาสา ปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 
 

คำสั่่งสำนักกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๑๖๓๑/๒๕๕๕
เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เพิ่มเติม

  คำสั่่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๔ (ตาก) ที่ ๔๖๑/๒๕๕๕
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริหารโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมตรวจงานกับคณะทำงานปฏิบัติการติดตามโครงการตามแผนการฟื้นฟู
การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
ร่วมประชุมกับคณะทำงานปฏิบัติการติดตามโครงการตามแผนการฟื้นฟู
การอนุรักษ์ป่าและดิน การทำฝาย เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริหารโครงการเงินกู้
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย สถานีไฟป่าตาก

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริหารโครงการเงินกู้
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย แปลง FPT ๗/๑-๗/๓
นายบัลลังก์ บินลอย, นายมนัส รัตนภิรมย์

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริหารโครงการเงินกู้
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย อุทยานแห่งชาติลานสาง
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริหารโครงการเงินกู้
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย สวนป่าแม่ท้อ
นายพิทักษ์ เล็๋กธำรง
นายธนโรจน์ โพธิสาโร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔
ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริหารโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบ
บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
นายเกษม สุขวารี  ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ FPT๗
สวนป่าแม่ท้อ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายเกษม สุขวารี  ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ FPT
๗/๑ - ๗/๓  ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
นายเกษม สุขวารี  ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ FPT
๗/๑ - ๗/๓  ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก