dd
erfer
 
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔ พร้อมด้วย ผอ.สอช.
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ ในสังกัด สบอ. ๑๔ (ตาก)
ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
สถานที่จำหน่ายสินค้าในตลาดมูเซอ (เก่า)
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ตากสินมหาราช ชั้น ๕ ศาลากลาง จังหวัดตาก
โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ ๑๔ เป็นประธาน ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบิติงาน
ด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในสังกัด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคสนามฯที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายสุธน เวียงดาว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน โครงการ “ตลาดรักษ์ป่า”
เพื่อพิจารณาการจัดการตลาดมูเซอเก่า โดยมี
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
ศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอส. พร้อมด้วย นายสันธาน มั่นคง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ และผู้อำนวยการส่วนฯ
ที่เกี่ยวข้อง ได้มอบนโยบาย ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติงานและให้กำลังใจ
ในการปฏิบัติงานสนธิกำลังฯ รวมทั้งเป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมอส. มอบ
อาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดังกล่าว
และได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ ที่เกิดเหตุ ที่ตัดโค่นและแปรรูปไม้
ในพื้นที่อุทยานฯ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น
.
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
นายจิรวัฒน์ เย็นกายผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส่วนฯ
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกและเนื่องใน วันต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้ชื่อ
สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น...
นายจิรวัฒน์ เย็นกายผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส่วนฯ
ร่วมประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบ
ประชุมทางไกล Video Confernce
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓...

นายจิรวัฒน์ เย็นกายผู้อำนวยการ
ส่วนอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ส่วนฯ
ร่วมประชุมโครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้า
ใช้บ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ ๘ ต.ด่านแม่ละเมา
อ.แม่สอด จ.ตาก (การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่
ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เพื่อดำเนินงานขยายเขตระบบ
จำหน่ายให้กับชาวบ้านห้วยปลาหลด)
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓...

นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
แจกจ่ายหน้ากากผ้า (ลายพราง) และวัสดุอุปกรณ์
ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่อุทยานแห่งชาติ
และวนอุทยาน และเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆใน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
...
นายแสงนำ ผจงวิริยาทร ตัวแทน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เดินทางมาส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
..
นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย
ของกรมอุทยานฯ ในการเตรียมความพร้อม
ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัส
covid-19 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
เข้าร่วมตรวจติดตามการจัดเก็บเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษา
อุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุม ณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสำรวจ
การครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติลานสาง
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดการที่ดินและชุมชน
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เข้าร่วมประชุม ณ อช.ลานสาง ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
นายสันธาน มั่นคง ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ เย็นกาย
ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ จ.ตาก เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมี
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับและนำตรวจพื้นที่
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน
การจัดงานเทศกาลพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ ๓๑ ณ อุทยานแห่งชาติ
รามคำแหง และในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ วนอุทยานวน.ถ้ำลม-ถ้ำวัง จ.สุโขทัย โดยมี หน.หน่วยงานภาคสนามฯ
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ เป็นประธาน
ในการประชุมการตรวจติดตามและประเมินผลมาตรฐาน
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL)
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาร่วมใจ)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก) โดยมี
ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน.ผอ.สบอ.๑๔ (ตาก) พร้อมด้วย
ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
หน.กลุ่มงานกฎหมาย หน.สถานีควบคุมไฟป่าฯ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.๑๔ (ตาก) ร่วมประชุม
โครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายก้อง อามระดิษฐ์ หน.อช.ลานสาง
และจนท.อช.ลานสาง ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑
(Project and Progress) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อุทยานแห่งชาติลานสาง
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี
พระอาจาร์ยมั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้รับการย่องยกให้เป็นบุคคุลสำคัญของโลก
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓.
..
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย
นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.๑๔ (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หาดทรายทอง..
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701  แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th