dd
erfer
 
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ
รักษาราชการแทน.ผอ.สบอ.๑๔ (ตาก) พร้อมด้วย
ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ผอ.ส่วนจัดการต้นน้ำ
หน.กลุ่มงานกฎหมาย หน.สถานีควบคุมไฟป่าฯ ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.๑๔ (ตาก) ร่วมประชุม
โครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไข
ปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน...
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ
พร้อมด้วย นายก้อง อามระดิษฐ์ หน.อช.ลานสาง
และจนท.อช.ลานสาง ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๑
(Project and Progress) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อุทยานแห่งชาติลานสาง
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๑๕๐ ปี
พระอาจาร์ยมั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้รับการย่องยกให้เป็นบุคคุลสำคัญของโลก
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓.
..
นายจิรวัฒน์ เย็นกาย ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผอ.สบอ.๑๔ พร้อมด้วย
นายมนูศักดิ์ เย็นฉ่ำ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามฯ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สบอ.๑๔ (ตาก) เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันในพื้นที่ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หาดทรายทอง..
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 0-5551-1142 ต่อ 701  แฟกซ์ 0-5551-1142 ต่อ 209
Email: dnp14_tak@dnp.mail.go.th