ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรกนิกส์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

อยู่ในระหว่างดำเนินงานนายบัลลังก์ บินลอย
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
 
(055) 511142 ต่อ 401
 
11 ตุลาคม 2562
เวลา 16 นาฬิกา 12 นาที